Dostępność informacyjno - komunikacyjna

to zapewnienie odpowiedniego sposobu przekazywania informacji z wykorzystaniem środków wspierających komunikację z odbiorcami usług publicznych.

Na stronie tej znajdują się informacje o działalności Szkoły.

Tekst łatwy do czytania

Tekst odczytywalny maszynowo

plik odczytywalny maszynowo pdf

plik odczytywalny maszynowo txt

plik odczytywalny maszynowo docx

Tłumacz języka migowego