O NAS

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY,

KIERUNKI I SPOSOBY JEJ ROZWOJU

Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku jest publiczną placówką oświatową dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją,            z całościowym zaburzeniem ze spektrum autyzmu w tym z zespołem Aspergera, słabowidzących, słabosłyszących, oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Rybnik.

Do Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku uczęszczają dzieci i młodzież zakwalifikowani do kształcenia specjalnego, posiadający aktualne orzeczenie publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Nadrzędnym celem Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7
w Rybniku jest wszechstronny rozwój każdego ucznia na miarę jego indywidualnych potrzeb  i możliwości psychofizycznych oraz wyposażenie go w kompetencje niezbędne do pełnienia  z powodzeniem różnych ról życiowych.

MISJA SZKOŁY:

Rozwijamy potencjał i zainteresowania oraz wspólnie dążymy do pełnej integracji społecznej.

Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku to skuteczna szkoła:

– osiągająca cele wynikające z dobrze zdiagnozowanych potrzeb dzieci i młodzieży                  z różnymi niepełnosprawnościami (na podstawie modelu biopsychospołecznego)                    i oczekiwań ich rodziców/opiekunów prawnych;

– dobierająca adekwatnie do wyników diagnozy pedagogicznej metody i strategie działania;

– stwarzająca dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi warunki do osiągania sukcesów;

– nastawiona na samorozwój;

– innowacyjna w sferze programowej, metodycznej i organizacyjnej;

– partnerska i uspołeczniona;

– przyjazna i bezpieczna;

– otwarta na potrzeby środowiska lokalnego;

– kompetentnie zarządzana z poszanowaniem wspólnie przyjętych wartości.

 

Masz jakieś pytanie?
Skontaktuj się z nami!