REKRUTACJA

Zasady przyjęcia dzieci do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 7 w Rybniku

Podstawa prawna:– art. 131 ust. 4 i 6 oraz art. 29 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zmianą)

I. Informacje ogólne:

Ze względu na specyfikę placówki nie prowadzimy naboru elektronicznego. Zainteresowanych rodziców lub opiekunów zapraszamy osobiście lub prosimy o kontakt telefoniczny.

II. Warunki przyjęcia:

  1. Wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte tylko dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – dokument wydany przez  publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

W orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego musi być zdiagnozowana:

– niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

– niepełnosprawność sprzężona;

– autyzm, w tym zespół Aspergera;

– niepełnosprawność ruchowa, w tym afazja;

– słabowidzenie;

– słabosłyszenie.

  1. Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się również dziecko, które oprócz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymało orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
  2. Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci z miasta Rybnik lub mieszkające w innej gminie po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 
 
Strona Główna
Cheerful little girl in casual clothes playing in kindergarten with toys
adorable kids playing with constructor in kindergarten
Kindergarten boy drawing and learning at home.

III. Kryteria przyjęcia dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością:

1. Do oddziałów przedszkolnych zostaną przyjęte w pierwszej kolejności dzieci mieszkające na terenie miasta Rybnik:
– dzieci siedmioletnie i ośmioletnie, u których został odroczony obowiązek szkolny na podstawie decyzji dyrektora szkoły obwodowej oraz opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej,
– dzieci pięcioletnie i sześcioletnie mające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,

– dzieci czteroletnie i trzyletnie

– dzieci dwuipółletnie

2. Jeżeli oddziały przedszkolne dysponuje wolnymi miejscami, do placówki mogą zostać przyjęte dzieci mieszkające w innej gminie, za zgodą organu prowadzącego.
3. Dodatkowym kryterium może być:
– wielodzietność rodziny dziecka ubiegającej się o przyjęcie,
– niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka,
– niepełnosprawność obojga rodziców dziecka,
– niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,
–  rodzic samotnie wychowuje dziecko,
–  objęcie dziecka pieczą zastępczą.

IV. Wymagane dokumenty:

1. Karta zgłoszeniowa podpisana przez obojga rodziców / prawnych opiekunów.
2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
3. Decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego oraz opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej – dotyczy dzieci o odroczonym obowiązku szkolnym.

V. Informacje uzupełniające:

1. Pobyt dziecka w czasie od 8.00 do 13.00 jest nieodpłatny, rodzice/opiekunowie prawni ponoszą tylko koszty wyżywienia. Za każdą rozpoczętą, dodatkową godzinę rodzic/opiekun prawny ponosi koszt 1,00 zł – nie dotyczy dzieci objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
2. Dyrektor może podjąć decyzję o braku możliwości przyjęcia dziecka do oddziałów przedszkolnych gdy nie spełniania ono wyżej wymienionych kryteriów lub sytuacja zdrowotna dziecka zagraża jego bezpieczeństwu.
3. W przypadku wolnych miejsc nabór może trwać cały rok.

4. Oddziały przedszkolne realizują zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD).

Masz jakieś pytanie?
Skontaktuj się z nami!