HISTORIA

HISTORIA

Szkoła Podstawowa nr 7 w Rybniku swoją działalność rozpoczęła w roku 1945. Przez cały okres funkcjonowania wielokrotnie zmieniał się profil działalności szkoły, jednakże przez cały czas była to placówka istniejąca z myślą o dzieciach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szkoła powstała w 1945 roku z inicjatywy pana Bronisława Małeszczyka absolwenta Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej, i jednocześnie ucznia wybitnego lekarza, pedagoga i publicysty Janusza Korczaka. W pierwszych latach działalności szkoła działała w dwóch salach budynku Szkoły Publicznej nr 5. Pierwszym kierownikiem,               a zarazem nauczycielem był założyciel szkoły Bronisław Małeszczyk.

Kolejnym etapem rozwoju szkoły było powiększenie ilości jej oddziałów, co bezpośrednio wpłynęło na koniczność przeniesienia placówki do budynku zastępczego ulokowanego przy ulicy Kościuszki 12. Budynek ten okazał się jednak niewystarczający dla ciągle powiększającej się szkoły. Dzięki staraniom jej założyciela pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku podjęto decyzję o konieczności budowy nowej szkoły specjalnej. Starania            o pozyskanie nowego budynku kontynuowała pani Adela Sładczyk, która  po przejściu na emeryturę Bronisława Małeszczyka została nominowana nowym dyrektorem szkoły.

We wrześniu 1974 roku zostały oddane do użytku dwa budynki – budynek Szkoły Podstawowej przy ulicy Piasta 35, a także budynek przy ulicy Mikołowskiej 21 przeznaczony na internat. W tym samym roku decyzją Naczelnika Miasta Rybnika utworzony został na bazie wymienionych placówek Państwowy Zakład Wychowawczy, który w 1981 roku został przekształcony w Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy. Dyrektorem Zakładu został pan Antoni Nowicki. W ramach organizacyjnych Szkoły Podstawowej zaczęły funkcjonować dodatkowo prowadzone przez: panią Krystynę Dziuba „Klasa Życia” oraz przez panią Anielę Rojek, początkowo jedno oddziałowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna.

Bardzo szybko okazało się, że także nowy budynek jest niewystarczający dla ciągle rosnących potrzeb placówki. W tym czasie wielu rodziców uwierzyło w sens objęcia opieką szkolną ich dzieci, które do tej pory pozostawały poza jakąkolwiek opieką pedagogiczną. Systematycznie przybywało dzieci zarówno do klas życia, jak i do klas zawodowych. Spowodowało to konieczność przeniesienia tych placówek do oddzielnych budynków. I tak: Klasy Życia przeniesiono w 1981 roku do budynku przy ulicy Dworek 12 tworząc filię Szkoły Podstawowej pod kierunkiem pani Krystyny Dziuby natomiast Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną kierowaną przez pana Emila Matlocha przeniesiono do budynku przy ulicy Karola Miarki w Rybniku – Ligocie.

Następne zmiany w sposobie funkcjonowania szkoły przyniósł rok 1990. Zasadnicza Szkoła Zawodowa została wydzielona ze struktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, natomiast Szkoła Życia już pod kierownictwem pani Lucyny Ibrom przeniesiona została do przekazanego przez władze miasta Rybnika budynku po zlikwidowanym żłobku przy ul. Hibnera 4. W tym samym roku w strukturę Ośrodka zostało włączone Przedszkole Specjalne mieszczące się w Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym imienia Jana Pawła II w Rybniku, kierowane od chwili utworzenia przez panią Elżbietę Karkowską. 1 kwietnia 1995 roku przedszkole zostało przeniesione do przekazanego
i zaadaptowanego przez władzę miasta Rybnika budynku przy ulicy Dąbrówki.

Kolejne zmiany w funkcjonowaniu placówki zostały wprowadzone w 1999 roku.
W tym roku ze struktury Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego wydzielone zostają jako osobne jednostki organizacyjne „Szkoła Życia” oraz Podstawowa Szkoła Specjalna. Szkoła Podstawowa weszła w skład nowopowstałego Zespołu Szkół nr 7. Mająca miejsce w tym samy roku reforma oświaty doprowadziła do stworzenia Gimnazjum Specjalnego, które również weszło w skład Zespołu Szkół nr 7.

W roku 2001 uchwałą Rady Miasta Rybnika do Zespołu Szkół nr 7 został włączony Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, który składał się z Internatu i Przedszkola Specjalnego. W roku 2004 przedszkole zostało odłączone od Zespołu Szkół nr 7. Po 8 latach we wrześniu 2012 roku utworzono nowe przedszkole specjalne, które zostało zlokalizowane w budynku internatu. W tym czasie w skład Specjalnego Ośrodek Szkolno- Wychowawczego wchodzą: Przedszkole Specjalne nr 49, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 7, Gimnazjum Specjalne nr 15 i Internat. Dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Rybniku jest pani Halina Lach – Opalkowska, wicedyrektorem pani Henryka Gans oraz wicedyrektorem ds. przedszkola i internatu pani Joanna Węgrzyk.

W wyniku reformy edukacji 2019 roku Gimnazjum nr 15 wchodzące w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Rybniku zakończyło swoją działalność.
W strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego powstała Szkoła Podstawowa nr 7. W roku 2020 swoją działalność opiekuńczo- wychowawczą zakończył również internat działający przy naszej placówce.

Od września 2021 staliśmy się Szkołą Podstawową Specjalną nr 7 z Oddziałami Przedszkolnymi. Obecnie dyrektorem naszej placówki jest pani Justyna Pieczka, której
w zarządzaniu placówką pomagają panie wicedyrektorki: Katarzyna Matelska oraz Anna Jaszczuk.

Room with old school desks

Masz jakieś pytanie?
Skontaktuj się z nami!